Niniejsza witryna internetowa rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego stosuje pliki typu "cookies". Przeglądając jej zasoby użytkownik akceptuje wykorzystanie plików typu "cookies" w serwisie.   Akceptuję

www.stawiarski.pl

Rzeczoznawca budowlany dr inż. Przemysław Stawiarski

kontrola jakości i poprawności robót budowlanych

zakres usług/ czym się zajmujemy /

Budynek jednorodzinny, ekspertyza budowlana

ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, także w trybie zdalnym

Biuro Rzeczoznawstwa Budowlanego dr inż. Przemysława Stawiarskiego opracowuje ekspertyzy budowlane i opinie techniczne, kontrole techniczne, oceny jakości wykonywanych robót oraz oceny technicznej obiektów budowlanych na terenie całej Polski. Każde opracowanie czy to ekspertyza budowlana czy opinia techniczna wydawane sa niezależnie, bezstronnie na podstawie przedłożonej oferty lub podpisanej umowy. Biuro specjalizuje się w zakresie zagadnień odpowiedzialności z tytułu nierzetelnie pełnionych funkcji technicznych w budownictwie. więcej »

Biuro w dobie epidemii koronawirusa (COVID-19) ale także w sytuacjach wyjątkowych jak np. lokalizacja nieruchomości poza granicami kraju jest w stanie w niektórych przypadkach przeprowadzić także zdalnie swoje czynności, w tym przedprocesowe bez konieczności bezpośredniego przeprowadzania wizji lokalnej, w zakresie ocen jakości wykonywanych robót i innych zadań z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego. Proszę zapoznać się z ofertą zawartą w zakładce "PRACUJEMY TAKŻE ZDALNIE W DOBIE EPIDEMII KORONAWIRUSA (COVID-19) I NIE TYLKO"

Zakres usług rzeczoznawcy, biegłego budowlanego obejmuje pisemne ekspertyzy techniczne, opinie budowlane, a także oceny i analizy w zakresie:

 1. budownictwa, w tym:
 • prawidłowości wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, identyfikacja zawilgoceń, zalań, przecieków, przesiąków wodnych,
 • prawidłowości wykonania dachów (konstrukcji dachowych, folii, pokrycia dachowego),
 • prawidłowości wykonania nawierzchni z kostki brukowej i granitowej,
 • prawidłowości wykonania robót budowlanych,
 • zgodności wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
 • zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego,
 • oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,
 • analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji,
 • oceny przyczyn pęknięć ścian, fundamentów, elementów konstrukcyjnych,
 • oceny sprawowanego nadzoru budowlanego, w tym wskazania odpowiedzialności z zakresu odpowiedzialności cywilnej kierownika budowy (ubezpieczenia).
 1. analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych
 2. koreferatów opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,
 3. analizy zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,

W przypadku zainteresowania usługami Biura Rzeczoznawcy dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie sporządzenia ekspertyz technicznych, opinii budowlanych, ocen, analiz, proszę o kontakt telefoniczny lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa. « zwiń

Sąd Okręgowy, opinie sądowe

opinie sądowe i przedsądowe (budownictwo oraz BHP i wypadki w budownictwie)

Biuro opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie jest niezależnym podmiotem, który dzięki dużemu doświadczeniu twórcy i autora rzeczoznawcy z zakresu budownictwa, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, a także wiedzy prawnej przygotowuje opinie i ekspertyzy budowlane także przy uwzględniu zmian art. 167 Kodeksu Powstępowania Karnego (Dz. U. z 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm) to jest wprowadzeniu kontradyktoryjności postępowania karnego przed sądem i postępowania przygotowawczego dla: więcej »

Sądów, Prokuratur, Policji, a także podmiotów gospodarczych i osób prywatnych z szeroko pojętego budownictwa, w tym:

 1. budownictwo:
  • prawidłowość wykonania robót budowlanych,
  • prawidłowość wykonania izolacji fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, identyfikacja zawilgoceń, zalań, przecieków, przesiąków wodnych,
  • prawidłowość wykonania dachów (konstrukcji dachowych, folii, pokrycia dachowego),
  • zgodność wykonania robót budowlanych z zasadami sztuki budowlanej,
  • zabezpieczenie materiału dowodowego na potrzeby postępowania sądowego,
  • ocena stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
  • analiza przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji,
  • kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych,
  • analiza błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,
 1. bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych,
 2. koreferaty opinii i ekspertyz rzeczoznawców budowlanych, osób pełniących funkcje techniczne, biegłych sądowych z zakresu szeroko pojętego budownictwa,

Odrębną gałęzią opiniodawstwa dr inż. Przemysław Stawiarskiego jest badanie odpowiedzialności karnej w budownictwie, w zakresie przede wszystkim bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie. Szczegółowy zakres jest przedstawiony na stronach internetowych www.opiniesadowe.pl.

W przypadku zainteresowania usługami biegłego budowlanego, rzeczoznawcy sądowego dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie opinii przedsądowych i sądowych, proszę o kontakt telefoniczny 603 324 300 lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa. « zwiń

Opracowania, interpretacje techniczno-prawne w administracji publicznej

Postępowania podatkowe, interpretacje i kwalifikacje prawne

Dr inż. Przemysław Stawiarski rzeczoznawca, biegły realizuje opinie w zakresie interpretacji art. 3 Ustawy Prawo Budowlane w odniesieniu do obiektów budowlanych jak np. stacje redukcyjno-pomiarowe gazu, punkty pomiarowe gazu, stacje transformatorowe, węzły betoniarskie, parkingi na dachach obiektów (galeriach handlowych), oczyszczalnie ścieków, pomopownie, przekopy w kopalniach, obudowy kopalniane, urządzenia techniczno-technologiczne, zbiorniki, wieże, silosy i inne to jest dokonuje kwalifikacji obiektów budowlanych, budowli, budynków, urządzeń budowlanych, urządzeń technicznych będących przedmiotem zlecenia. więcej »

Opinie dr inż. Przemysława Stawiarskiego są wydawane jako biegłego w myśl przepisów art. 197 Ustawy Ordynacja podatkowa, który to przepis wskazuje, że w przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii a powołanie na biegłego następuje z urzędu, jeżeli opinii biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego.

Opracowania w tym opinie techniczne, ekspertyzy budowlane, opinie sądowe realizowane są na podstawie materiału z przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy materiału dowodowego przekazanego przez Zleceniodawcę, całość odnosząc do obecnego orzecznictwa i przepisów w analizowanym zakresie.

Opinie techniczne budowlane są sporządzanie celem ich przedłożona przed organami uprawnionymi do naliczania stosownych podatków od nieruchomości lub będące potwierdzeniem stanowiska organu.

Dotychczasowe opinie techniczne w tym zakresie były wykonywane zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych, biur doradztwa podatkowego, urzędów administracji publicznej.

Sporządzane opinie stanowią także materiał dowodowy, potwierdzający stanowisko strony (podatnika/ organu) w toczących się sprawach w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych.

Także w celu weryfikacji zasadności opłat podatkowych od nieruchomości na zlecenia przede wszystkim przedsiębiorców, doradców podatkowych, konsultantów i analityków trudniących się optymalizacją kosztów przedsiębiorstw, a także organów podatkowych dr inż. Przemysław Stawiarski opracowuje ekspertyzy budowlane weryfikujące stan techniczny obiektów budowlanych i możliwość wyłączenia ich z użytkowania, a tym samym zmiany należnych opłat z tytułu podatków od nieruchomości. « zwiń

Hala magazynowa, kontrola okresowa budynku, prowadzenie książki obiektu budowlanego

przegląd okresowy budynków

Dr inż. Przemysław Stawiarski przeprowadza okresowe kontrole obiektów (przegląd obiektów budowlanych) w części konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z dyspozycjami art. 62 Ustawy Prawo Budowlane w tym:

 • okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, więcej »
 • okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

W przypadku zainteresowania usługami dr inż. Przemysława Stawiarskiego, rzeczoznawcy sądowego, biegłego budowlanego w zakresie kontroli okresowej obiektów, proszę o kontakt telefoniczny lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa. « zwiń

Sąd Okręgowy, opinie sądowe

PRACUJEMY TAKŻE ZDALNIE W DOBIE EPIDEMII KORONAWIRUSA (COVID-19) I NIE TYLKO

Biuro w dobie epidemii koronawirusa (COVID-19) ale także w sytuacjach wyjątkowych jak np. lokalizacja nieruchomości poza granicami kraju jest w stanie w niektórych przypadkach przeprowadzić także zdalnie swoje czynności, w tym przedprocesowe bez konieczności bezpośredniego przeprowadzania wizji lokalnej, w zakresie ocen jakości wykonywanych robót i innych zadań z zakresu rzeczoznawstwa budowlanego. Takie opinie na podstawie materiałów fotograficznych, filmowych, audio, opisowych przedłożonych przez klientów już sporządzaliśmy (porównaj także ofertę w zakresie koreferatów opinii biegłych sądowych i rzeczoznawców. więcej »

Usługi takie realizowaliśmy w zakresie budownictwa oprócz Polski między innymi w takich państwach jak Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Norwegia, Hiszpania.

Opracowania w trybie zdalnym realizowane są i je wykonywaliśmy wielokrotnie w standardzie dla Sądów, Prokuratur i Policji to jest na podstawie materiału dowodowego zawartego w aktach spraw.

Opracowujemy także opinie w zakresie prac wykonanych przez polskich wykonawców czy dla polskich wlaścicieli nieruchomości na terenie nieruchomosci znajdujących się poza granicami kraju właśnie w ofercie zdalnej. Każda opinia techniczna wydawana w formie zdalnej jest nadal wydawana niezależnie, bezstronnie na podstawie przedłożonej oferty. Do realizacji zadań zdalnych niewątpliwie wymagana jest ścisła współpraca ze Zleceniodawcą za pomocą łącz internetowych i dokumentów video, audio, foto, skanów dokumentacji. Niewątpliwie taka usluga jest też tańsza, gdyż do kosztów wydania opinii w tym trybie nie wlicza się kosztów przejazdu na miejsce wizji lokalnej. Ostateczna forma opinii ma postać dokumentu tradycyjnego (wydrukowanego) oraz dokumentu elektronicznego w formacie .pdf.

Usługi takie realizujemy na podstawie wieloletniego doświadczenia dla klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, spółek, organizacji, urzędów, Sądów, Prokuratur i Policji.

Biuro wystawia faktury VAT także dla kontrahentów zagranicznych (posiadamy NIP europejski). Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że ocena, czy daną opinię będzie można wydać w tej formie współpracy będzie zależeć od materiału dowodowego przedłożonego przez Zleceniodawcę i oceniana jest w trybie on-line.

W przypadku zainteresowania usługami dr inż. Przemysława Stawiarskiego w zakresie prac wykonywanych zdalnie, proszę o kontakt telefoniczny +48 603 324 300 lub emailem biuro@stawiarski.pl aby uzyskać ofertę na indywidualne zapytanie i sprawdzić jak szybko będzie mogła zostać zrealizowana usługa.« zwiń

o firmie/ kim jesteśmy /

Biurowiec, przegląd techniczny budynku

Dr inż. Przemysław Stawiarski, MBA - profesjonalne Biuro Opinii i Ekspertyz Budowlanych jest niezależnym podmiotem, które dzięki dużemu doświadczeniu twórcy, biegłego budowlanego, rzeczoznawcy robót budowlanych, rzeczoznawcy sądowego z zakresu budownictwa, a także wiedzy prawnej przy współpracy także z innymi rzeczoznawcami budowlanymi, inżynierami, geotechnikami, geodetami, projektantami i konstruktorami, laboratoriami budowlanymi, specjalistami z szeroko pojętego budownictwa przygotowuje opinie budowlane i ekspertyzy techniczne dla potrzeb osób fizycznych, prawnych, urzędów, instytucji, organów, sądów i prokuratur w zakresie budownictwa na terenie całej Polski. więcej »

Przemysław Stawiarski, rzeczoznawca sądowy, rzeczoznawca robót budowlanych, biegły budowlany bardzo wcześnie zdobywał praktyczne doświadczenia inżynierskie, a także kształcił się jako rzeczoznawca, biegły, przedsiębiorca, szef organizacji i dyrektor działów przedsiębiorstw.

Studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach ukończył z wynikiem bardzo dobrym. Ukończył także z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia Prawa Dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersystetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz z wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia menedżerskie oparte na programie Master of Business Administration (MBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał po przedstawieniu i publicznej obronie dysertacji na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z wynikiem bardzo dobrym zakończył również studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) na University of Illinois, a także podyplomowe studia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Również z wynikiem bardzo dobrym ukończył podyplomowe studia z Retoryki Stosowanej na Wydziałe Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

Wieloletni inżynier budownictwa lądowego, inspektor nadzoru inwestorskiego i inżynier kontraktu na budowach budynków mieszkalnych, obiektów kubaturowych i przemysłowych, biegł budowlany do spraw budownictwa i materiałów budowlanych rzeczoznawca sądowy na terenie całej Polski oraz wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Jest autorem kilkudziesięciu (ponad 80) publikacji z tematyki budownictwa i materiałów budowlanych, opiniodawcą i autorem kilkuset opinii technicznych i ekspertyz budowlanych oraz sądowych, orzeczeń technicznych z zakresu budownictwa. Wykonawca setek kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, których łączna powierzchnia przekroczyła kilka milionów metrów kwadratowych. Uczestnik wielu kursów i szkoleń doskonalących zarówno umiejętności inżynierskie, jak również organizacyjne a także wystąpienia publiczne i retoryka stosowana.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jak również jest wpisany na listy rzeczoznawców do spraw jakości i usług w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowych.

Życie zawodowe Przemysława Stawiarskiego od początku było związane z działalnością inżynierską, procesami budowlanymi a także organizacją i zarządzaniem. « zwiń

Biurowiec, przegląd techniczny budynku
Budynek jednorodzinny, opinia techniczna Hala magazynowa, stwierdzenie przydatności do użytkowania Osiedle mieszkaniowe, weryfikacja przecieków wodnych i izolacji

klienci/ dla kogo pracujemy i pracowaliśmy /

Klientami przedsiębiorstwa dr inż. Przemysława Stawiarskiego, rzeczoznawcy sądowego, rzeczoznawcy robót budowlanych, biegłego budowlanego są osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorstwa, inwestorzy, wykonawcy, deweloperzy, banki i organizacje finansowe, organy podatkowe, urzędy administracji publicznej, organy administracji centralnej, Sądy, Prokuratury, Policja na terenie całej Polski.

Wszystkie zlecenia bazują na zapytaniach ofertowych, składanych ofertach oraz umowach.

kontakt/ najszybsza łączność /

dr inż. Przemysław Stawiarski, mba
Rzeczoznawca robót budowlanych, Ekspertyzy budowlane, opinie sądowe, biegły budowlany
tel.: (+48) 603 324 300 email: biuro@stawiarski.pl www: stawiarski.pl

oddziały i filie/ kontakty regionalne /

 • Warszawa 00-950, ul. Świętokrzyska 30/31-144
 • Wrocław 53-350, ul. Powstańców Śląskich 50-162
 • Katowice 40-467, ul. Miła 2
 • Gdańsk 80-958, ul. Długa 23-654
 • Kraków 30-960, ul. Westerplatte 20-177
 • Poznań 60-240, ul. Głogowska 132/140-12
 • Zakopane 34-500, ul. Krupówki 20-235
 • Toruń 87-100, Rynek Staromiejski 15
 • Kielce 25-001, pl. Niepodległości 2-1627
 • więcej >>
 • Rybnik 44-203, ul. Przemysłowa 17-12
 • Częstochowa 42-208, ul. Mireckiego 31-1731
 • Siedlce 08-100, ul. Józefa Piłsudskiego 2
 • Płock 09-400, ul. Bielska 14 B
 • Elbląg 82-310, pl. Dworcowy 2-50
 • Rzeszów 35-017, ul. Stanisława Moniuszki 1
 • Zielona Góra 65-078, ul. Bohaterów Westerplatte 52
 • Bydgoszcz 85-032, ul. Rejtana 2
 • Łódź 93-479, ul. świętego Franciszka z Asyżu 62
 • Radom 26-600, ul. Prażmowskiego 2-38
 • Krynica Zdrój 33-380, ul. Zdrojowa 28-81
 • Lublin 20-001, ul. Krakowskie Przedmieście 50
 • Bielsko-Biała 43-300, ul. 1 Maja 2
 • Szczecin 70-950, ul. Dworcowa 20
 • Kalisz 62-800, ul. Zamkowa 18
 • Olsztyn 10-900 , ul. Partyzantów 39
 • << zwiń

teren działania/ gdzie wykonywaliśmy nasze usługi /